Regulamin

Regulamin

SERWISU INTERNETOWEGO www.banerpolska.pl

  1. Właścicielem Serwisu www.banerpolska.pl jest Wieland Drukarnia Sp. z o.o. ul. Żabikowska 90,  62-051 Wiry NIP: 7773232182 Zwanej dalej usługodawca. Serwis Drukarni Wielkoformatowej dostępny jest pod adresem www.banerpolska.pl Niniejszy regulamin określa: - warunki korzystania z serwisu; - zasady przyjmowania i wydawania zleceń, płatności; - warunki przyjmowania plików do druku; - możliwości reklamacji; - odpowiedzialność drukarni www.banerpolska.pl 2. Warunki korzystania z serwisu 2.1 Korzystanie z serwisu www.banerpolska.pl oznacza, że zlecający akceptuje niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte, zasady przygotowania do druku oraz będzie stosował się przy zamawianiu opisem produktu i zastosowaniem materiałów. Jednocześnie pozwala na przetwarzanie danych w oparciu o ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz zezwala na otrzymywanie e-miali z promocjami i informacjami od właścicieli serwisu. Akceptuje fakt że w/w mejle „nie są spamem”. 2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające login w serwisie. 2.3 Aby utworzyć „login” należy się zarejestrować w serwisie. 2.4 Konto/login danego klienta w serwisie www.banerpolska.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem. 2.5 Drukarnia może zaprzestać wysyłania emaili w/w w pkt 2.1 do odbiorcy – użytkownika tylko po wczesniejszej prośbie o wypisaniu z serwisu. 2.6 Drukarnia informuje a klient akceptuje fakt, że we własciwosciach produktów sa dodatkowe infromacje/właściwości opisowe - mogące wpływać na dane zlecenie dla wykonawcy jak i zamawiającego.
  2. 3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający login w serwisie www.banerpolska.pl. Wycenienie, wypełnienie i akceptacja wysyłki zamówienia jest równoznaczna z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków: - należy wgrać plik do danego zlecenia; - dokonać wyboru metody dostawy i płatności 3.2 Terminy przyjmowania zleceń . Zamówienia w serwisie www.banerpolska.pl można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. 3.3 Warunki realizacji zamówienia Zamówienia sprawdzone i zaakceptowane, sa realizowane w zgodnie z terminarzem realizacji zleceń dostępnym na naszej stronie. Czas liczony jest od godz. 16 dnia akceptacji zlecenia. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku Drukarni będą ustalane indywidualnie z klientem. 3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji. 3.5 Wymiar szerokości banera/siatki mesh wiekszy nie 310cm bedzie wykonany techniką łączenia. Drukarnia zastrzega prawo dowolności wykonania  łączenia mając na uwadze wygląd banera oraz dobro klienta. 3.6 UWAGA: opcja "wycinanie do obrazu" -oznacza wycięcie do protokąta. Nie jest to usługa wycięcia kształtu po obrysie.
  3. 4.1 Reklamację może złożyć każdy klient posiadający login i zrealizowane zamówienie poprzez serwis www.banerpolska.pl Reklamacje można złożyć tylko pisemnie, na adres poligrafia@wieland.com.pl 4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji 4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w serwisie www.banerpolska.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować. 4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. 4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie. 4.2.4 Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. 4.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00. 4.2.6 Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia. 4.2.7 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego 4.2.8. Drukarnia zastrzega, że wady jakościowe w druku poniżej 2% wielkosci projektu sa standardem drukarni i nie stanowią podstawy do reklamacji. 4.2.9. Drukarnia zastrzega i infromuje że rozbieżnośc wymiaru w produkcji może wynosić 1cm na 2mb.
  4. Warunki składania reklamacji na przesyłki 4.3.1 Uszkodzenia paczek lub towaru podczas dostaw - Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. - Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń. 4.3.2 Nieterminowe doręczenie - Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez kuriera). W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy. - Przesyłkę, która została doręczona do miejsca wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. - Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług Kurierskich może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 3 dni
  5. 5.1 Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. 5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta 5.3 Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności z wymogami druku Drukarni www.banerpolska.pl 5.4 W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta z wymogami Drukarni dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy. Czas realizacji zlecenia jest liczony od momentu otrzymania zaakceptowanych przez klienta poprawnych i zgodnych z wymogami druku danych. Na życzenie klienta Drukarnia www.banerpolska.pl może wykonać odpłatnie korekty plików pod względem poprawności technicznej obejmującej wyłącznie: a) poprawienie przygotowanych marginesów, spadów, wielkości tuneli. b) przekonwertowania na kolory CMYK; c) dostosowania wymiaru d) sprawdzenie overprintów na obiektach w pliku. 5.5 Wszystkie dokonywane przez Drukarnię zmiany są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji. 5.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne. 5.7. Pliki powinny być przygotowane w cmyk, bez dodatkowych kolorów i efektów lub muszą być spłaszczone. Pliki muszą być przygotowane wg. zasad umieszczonych na stronie banerpolska.pl 6. Odpowiedzialność www.banerpolska.pl 6.0 Drukarnia udziela firmom 1 rok gwarancji na produkty i usługi. 6.1 Drukarnia www.banerpolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za: - Wydruk i wykonanie prac źle przygotowanych pod względem treści i pod względem technicznym; - Rozbieżności kolorystyki o ile nie został dostarczony do drukarni proof - Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe; - Nieterminowe dostawy kurierskie - Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Drukarni www.banerpolska.pl, na przykład: przerw w dostawie energii elektrycznej, kataklizmy wywołane przez żywioły i inne; - Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta; - Za terminowość przekazywania środków płatniczych pomiędzy bankiem klienta a systemem Płatności.pl 6.2. Drukarnia zastrzega sobie prawo do własnej oceny ewentualnych rozbieżności kolorystyki pomiędzy wymaganymi normami ISO a roszczeniami klienta. 6.3. Serwis Banerpolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie materiałów lub ich nieprawidłowy montaż na konstrukcjach. UWAGA! - Banery/Reklamy pow. metrażu 3x2m i wieszane na konstrukcji -ramie na wolnej przestrzeni: powinny być wykonane z siatki mesh. Nie dajemy gwarancji za wytrzymałość w przypadku zwykłego baneru.  - Banery powinny być wykorzystywane do zawieszania na konstrukcjach które są zabezpieczone przed wiatrem i dużymi siłami wiatru. Np. na ścianach budynków, płotach, elewacjach, balkonach, konstrukcjach zabezpieczonych od tyłu przed podmuchem. - W przypadku zamówień banerów dużych na budynki np. 3x2m, rekomendujemy siatkę mesh lub baner BLOCKOUT.

7. Drukarnia www.banerpolska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu www.banerpolska.pl

8. Użytkownik który akceptuje regulamin oraz dokonuje własnej rejestracji: zgadza się doborowolnie na przetwarzanie jego danych osobowych ktore zarejetrował: Dane firmy, Imie i nazwisko, adres, telefon, email, storna internetowa. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1),  oraz ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). infromujemy, że każdy klient który udostępnił nam dane osobowe ma prawo do zażądania usunięcia jego danych, zaprzestania przetwrzania poprzez wysłanie email na adres: banerpolska@wieland.com.pl

W momencie prośby o zaprzestanie przetwarzania danych jesteśmy zmuszeni usunąc Państwa konto z systemu Banerpolska.pl co Państwo dobrowolnie akceptujecie.

Kto przetwarza Wasze dane? 
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wieland Drukarnia Sp. z o.o. Ul. Żabikowska 90, 62-051 Wiry, - Paweł Wieland Prezes Zarządu oraz udziałowiec spółki. Od dnia 01.12.2022 r. w sprawach przetwarzania Państwa danych prosimy o kontaktowanie się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: pawel@wieland.com.pl 
Dane osobowe będą przez spółkę przetwarzane w celu: 
- rejestracji w systemie Banerpolska.pl oraz w systemach księgowych do wymiany informacji pomiędzy podmiotami 
- podjęcia działań na zawarcie i wykonanie umowy wykonania usług, zarówno poprzez platformę Banerpolska.pl jak i zamówienia drogą email, tradycyjną pocztą bądź poprzez kuriera doręczającego paczki 
- podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzach rejestracyjnych) - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; - marketingu produktów lub usług własnych, 
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń własnych lub klienta w tym reklamacji - przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach zleceń, regulaminu, cen, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) 
Dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez administratora. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy i zlecenia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres 5 lat od rejestracji bądź zawarcia umowy wykonania zamówienia, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); 
- dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Wieland Drukarnia Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne 
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 
Prawa wymienione w/w powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych pawel@wieland.com.pl lub na adres spółki.

8. Własność chroniona prawnie Zawartość strony internetowej www.banerpolska.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.banerpolska.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Wieland Drukarnia Sp. z o.o Pobieranie, kopiowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.banerpolska.pl bez zgody właściciela jest zabronione