Reklamacje

  1. W przypadku roszczeń prosimy o kontakt: bok@banerpolska.pl lub +48 512 264 670
  2. Zgodnie z Regulaminem: 
    Warunki składania reklamacji na przesyłki 
    4.3.1 Uszkodzenia paczek lub towaru podczas dostaw - Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. - Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń. 4.3.2 Nieterminowe doręczenie - Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez kuriera). W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy. - Przesyłkę, która została doręczona do miejsca wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. - Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług Kurierskich może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 3 dni
  3. 5.1 Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. 5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta 5.3 Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności z wymogami druku Drukarniwww.banerpolska.pl 5.4 W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta z wymogami Drukarni dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy. Czas realizacji zlecenia jest liczony od momentu otrzymania zaakceptowanych przez klienta poprawnych i zgodnych z wymogami druku danych. Na życzenie klienta Drukarnia www.banerpolska.pl może wykonać odpłatnie korekty plików pod względem poprawności technicznej obejmującej wyłącznie: a) poprawienie przygotowanych marginesów, spadów, wielkości tuneli. b) przekonwertowania na kolory CMYK; c) dostosowania wymiaru d) sprawdzenie overprintów na obiektach w pliku. 5.5 Wszystkie dokonywane przez Drukarnię zmiany są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji. 5.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne. 5.7. Pliki powinny być przygotowane w cmyk, bez dodatkowych kolorów i efektów lub muszą być spłaszczone. Pliki muszą być przygotowane wg. zasad umieszczonych na stronie banerpolska.pl